Rekrutacja

 

Procedura rekrutacji do Projektu

 

 1. Nabór do Projektu i składanie formularzy zgłoszeniowych do Projektu odbywa się
  w terminie do 15 września 2017 roku. Realizator   Projektu   zastrzega   sobie   prawo   do przedłużenia  okresu  rekrutacji  oraz  składania  dokumentów  zgłoszeniowych  do  czasu wyłonienia ostatecznej grupy uczestników Projektu.
 2. Wzór deklaracji zgłoszeniowej udostępniony jest w sekretariacie i na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2. Szczegółowe kryteria rekrutacji to:
 • uczniowie z niepełnosprawnością-6pkt,
 • uczniowie z rodzin, gdzie co najmniej jeden z rodziców jest bezrobotny oraz z rodzin najuboższych (na podstawie oświadczenia o dochodach
  w przeliczeniu na członka rodziny) - 3pkt,
 • uczniowie z rodzin niepełnych-1pkt,
 • uczniowie z wysokimi wynikami klasyfikacji z przedmiotów zawodowych (ocena minimum dobra) - 2pkt
 • uczniowie z niskimi wynikami klasyfikacyjnymi z przedmiotów zawodowych (ocena najwyżej dostateczna) - 1pkt,
 • frekwencja na zajęciach w roku szkolnym 2016/2017:
 • 51-65% - 1 pkt,
 • 66-79% - 2pkt,
 • 80-100% - 3pkt,

przy zachowaniu wskaźników określonych w projekcie.

 

 1. Kwalifikacji uczniów do projektu w poszczególnych grupach dokonują komisje kwalifikacyjne, w skład których wchodzi po dwóch nauczycieli kształcących w danym zawodzie.
 2. Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnych sporządza się protokół zawierający szkolną listę uczestników projektu oraz rezerwową listę kandydatów.
 3. Rezerwową listę kandydatów na uczestników projektu tworzy się w przypadku większej liczby uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie
  w stosunku do liczby dostępnych miejsc spośród uczniów/uczennic, u których stwierdzono hierarchicznie większą potrzebę uczestnictwa w danym rodzaju zajęć.
 4. W dniu 29 września 2017 roku Komisja ogłosi listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Listy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeniowej w Zespole Szkół nr 2.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej,
 6. O wynikach rekrutacji decyduje Dyrektor szkoły zatwierdzając protokół komisji kwalifikacyjnej.

 

Przebieg procesu rekrutacji

W okresie od 10 września 2017 r. do 29 września 2018 r. prowadzona była w Zespole Szkół
nr 2 w Stargardzie rekrutacja 162 uczniów do projektu: „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” spośród uczniów kształcących się w zawodach:

 • technik ekonomista: klasy 2E – 10os., 3E-10os.,4E-10os.
 • technik logistyk: klasy 2L-10os. 3L-10os., 4L-10os.
 • technik spedytor: klasy 2S-10os., 3S -10os., 4S-10os.
 • technik hotelarz: klasy 2H-10os., 3H-10os., 4H-10os.
 • technik informatyk: klasy 2i -16os., 3i-16os., 4i-10os.

Uczniowie składali deklaracje uczestnictwa w projekcie do 15 września 2017r. Od 15 września do 29 września 2017 r. komisje kwalifikacyjne, w skład których wchodziło po dwóch nauczycieli kształcących w danym zawodzie, dokonały kwalifikacji uczniów do projektu w poszczególnych grupach.

W dniu 29 września 2017 roku Komisja ogłosiła listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Listy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeniowej w Zespole Szkół nr 2.